HRDS Thailand's Customers
2019Slide-Image04-Logo

บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริการจัดฝึกอบรม IN-HOUSE

โดยผู้เชี่ยวชาญการอบรมบริการโดยตรง ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย
นำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริงในธุรกิจทุกประเภท

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำมากมาย

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

คุณลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการของเรา

บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยประสบการณ์เชิงลึกในการบริหารองค์กรธุรกิจระดับนานาชาติ ทำให้วิทยากรของทางบริษัทฯ เข้าใจอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเป็นอย่างดี หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการของเราจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีชื่อเสียงหลายแห่งภายในปีแรกของการดำเนินงาน อีกทั้งยังได้จัดอันดับให้บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสถาบันฝึกอบรมในประเทศไทยที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันจากต่างประเทศ

วิทยากรของเรามีความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ และมีความรู้เชิงทฤษฎีครอบคลุมทั้งด้านการตลาด การเงินการบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการทำงานจริง ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารจัดการธุรกิจบริการมายาวนานท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงหลายทศวรรษ ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการของเรานั้นจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

นำไปปฏิบัติได้

หลักสูตรฝึกอบรมของเรามุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง เรียนรู้ว่าต้อง “ทำอะไร” และ “ทำอย่างไร” มิใช่เพียงแค่ “รู้อะไร”

เรียนรู้ได้ง่าย

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกระดับเรียนรู้ด้วยสำนวนภาษา แนวคิดและทฤษฎีอ้างอิงที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

มีเหตุและผล

บุคลากรในยุคปัจจุบัน ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรอย่างเต็มที่ หากพวกเขาได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักและยอมรับถึงเหตุผล ความจำเป็น

เรียนรู้มีแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนรวมในการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ได้ไปเป็นลูกค้าเอง

ใช้กับวัฒนธรรมไทยได้

ถึงแม้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมของเราได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีสากล แต่ก็จะต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับบุคลากรและลูกค้าคนไทยด้วย

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม

Hino Motors Sales (Thailand)

HRDS (Thailand) ได้จัดฝึกอบรมแบบ Hybrid ให้กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้เข้ารวมอบรมในสถานที่จริง (on-site) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฮีโน่จากทั่วทุกจังหวัดเข้าร่วมการอบรม on-line ผ่าน Zoom Application 

BCEL Bank - Lao PDR

HRDS (Thailand) Ltd. ได้รับเชิญจาก ธนาคาร BCEL แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน 300 คนในหลักสูตร “สรรถนะการบริการที่เป็นเลิศ” โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ณ กรุงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566

ธนาคารกสิกรไทย

HRDS (Thailand) Ltd. ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกสิกรไทย ในการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า 10 ปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการให้แก่บุคลากรใหม่ของธนาคารจากสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

MG Sales (Thailand)

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE for SA ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน โดยมอบหมายให้ HRDS (Thailand) เป็นผู้ดูแลโครงการ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รพ. ไทยนครินทร์ ได้เชิญวิทยากรจาก 8 สถาบัน เข้านำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมการบริการสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ รพ. จำนวน 10 ท่านเป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จาก HRDS (Thailand) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ มอบความไว้วางใจให้ HRDS (Thailand) Ltd.  เป็นผู้ดูแลโครงการ “พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยจัดอบรม 3 หลักสูตร สำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการจำนวน 7 รุ่น ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงสิงหาคม 2566

ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นของลูกค้า

หลักจากอบรม SA ไป 4 รุ่น เราก็ได้รับ feedback มาว่า “เป็นการอบรมที่สนุกไม่น่าเบื่อเลย” “อยากอบรมกับอาจารย์เอ้อีก” “หนูมีทัศนคติในการทำงานเปลี่ยนไปเลยค่ะ” “ผมเข้าใจลูกค้ามากขึ้นครับ” “หนูอยากให้ทุกคนในศูนย์บริการของหนูมาเรียนกับอาจารย์เอ้มากเลย” “ผมสนุกกับการทำงานมากขึ้น” และที่สำคัญ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ก็สูงขึ้นให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ

คุณนิรัตศัย
MG Sales (Thailand) Ltd.

ผู้จัดการสาขาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ประทับใจการสอนของ อาจารย์ณธารมาก ๆ” อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยถ่ายทอดเนื้อหาเชิงวิชาการควบคู่กับประสบการณ์ชีวิตจริง และมีกิจกรรมกลุ่มให้ฝึกปฏิบัติ ทำให้การอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน สามารถดึงความสนใจของผู้เข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งวัน เรียกได้ว่า ครบรส คุ้มค่า น่าประทับใจ

คุณกรกมล
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ

อาจารย์ณธาร มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรด้านนี้เป็นอย่างมากด้วยการนำทฤษฎีทางตะวันตกมาประยุกต์ให้สอดคล้อง ผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมทางตะวันออก มีทักษะการถ่ายทอดที่ชัดเจนลึกซึ้ง สะท้อนให้เห็นมุมมองที่เป็นบวก ทีมงานทั้งหมดมีความเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เห็นถึงมุมมองของลูกค้า  ผมยกย่องประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอดของอาจารย์ณธาร 

คุณสุริยา – SC Assets