สมรรถนะการให้บริการทางโทรศัพท์

Call Center Service Competencies

Call Center Service Competencies

การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์นั้น มีความยากลำบากและอุปสรรคมากกว่าการบริการในลักษณะที่ผู้ให้บริการและลูกค้ามีโอกาสอยู่ในสถานที่เดียวกัน อุปสรรคสำคัญประการแรกก็คือ ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นรอยยิ้มและสีหน้าและท่าทางที่แสดงออกซึ่งความใส่ใจจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้

แนวคิด

เนื่องจากการติดต่อทางโทรศัพท์นั้น เจ้าหน้าที่ผุ้ให้บริการและลูกค้าไม่มีโอกาสมองเห็นสีหน้าท่าทางของกันและกัน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มีเพียงโอกาสที่จะแสดงออกถึงความ “ใส่ใจ” ให้ลูกค้ารับรู้ได้ผ่านทาง “น้ำเสียงและสำนวนคำพูด” เท่านั้น

นอกจากนี้ การติดต่อพบปะกับลูกค้ายังเอื้ออำนวยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าและทำสิ่งต่าง ๆ แทนลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่การให้บริการทางโทรศัพท์นั้น เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา หรือ “ให้ลูกค้าเป็นผู้ทำเอง” เนื่องจากเจ้าหน้าที่มิได้อยู่ในสภาวะที่สามารถทำแทนลูกค้าได้

เจ้าหน้าที่ซึ่งให้บริการทางโทรศัพท์จึงจำเป็นต้องมีทักษะและเทคนิคในใช้คำถาม การขอความร่วมมือจากลูกค้าในการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำแทนลูกค้าได้เนื่องจากสื่อสารกันทางโทรศัพท์ รวมถึงเทคนิคการให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดแก่ลูกค้าด้วยน้ำเสียงและสำนวนคำพูดที่แสดงให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความตั้งใจและความจริงใจในการบริการ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • เข้าใจลักษณะการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ที่แตกต่างจาการให้บริการแบบพบหน้ากับลูกค้า
 • ทักษะการสื่อสารเพื่อให้บริการทางโทรศัพท์ซึ่งไม่สามารถแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางได้
 • เทคนิคการใช้สำนวนและคำถามเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • การสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ถึงความใส่ใจและจริงใจในการให้บริการผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์

เนื้อหาของหลักสูตร

ความหมายและความสำคัญของการบริการต่อองค์กรและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ​

 • อิทธิพลของการบริการที่กระทบต่อศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
 • ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวพนักงานเองจากการให้บริการที่ดีหรือไม่ดี
 • ความหมายเชิงจิตวิทยาของ “การบริการ” ในแง่มุมของลูกค้า
 • ปรากฏการณ์ที่ลูกค้าประทับใจ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการจากองค์กร
 • การถ่ายทอดความรู้สึก “ใส่ใจ” และ “จริงใจ” ให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้
 • ความคาดหวังของลูกค้าจาก “พฤติกรรมของผู้ให้บริการ”

หลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการสื่อสารยุคใหม่

 • ความหมายของการสื่อสารสำหรับลูกค้ายุคใหม่
 • ความจริงเบื้องหลัง และ การรับรู้ของลูกค้า
 • การสื่อสารให้ “เข้าใจ” + “พอใจ”
 • การสื่อสาร 3 ช่องทาง Visual, Vocal and Verbal
 • การสื่อสาร 2 ช่องทาง Vocal and Verbal

ทักษะและเทคนิคในการใช้น้ำเสียงและสำนวน

 • การเลือกใช้สำนวนให้เกียรติและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • การใช้คำถามเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโดยไม่สร้างความรู้สึกน่ารำคาญ
 • การสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความกระตือรือร้นในการให้บริการ/แก้ไขปัญหา
 • เทคนิคการปฏิเสธเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า “เกินความสามารถที่จะทำให้” มิใช่ “ไม่ทำให้”

เทคนิคการแสดงความ “ใส่ใจ” โดยที่อีกฝ่ายไม่เห็นหน้า

 • การแสดงความ “ใส่ใจ” และ “ห่วงใย” ให้ลูกค้ารับรู้ทางสำนวนและน้ำเสียง
 • การสื่อสารให้ลูกค้ารู้สึกว่าผู้ให้บริการเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการของเขา
 • การสร้างความรู้สึกไว้วางใจให้ลูกค้าในการติดตามงาน/แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

รูปแบบการจัดอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

รุ่นละประมาณ 24 ท่าน
เนื่องจากเป็นการอบรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ระยะเวลา

1 – 2 วัน

วิธีการอบรม

 • วิทยากรบรรยายแนวทาง
 • ผู้เข้าอบรมอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้
 • ฝึกทักษะและสรุปสำนวนที่สามารถนำไปใช้ในการบริการลูกค้า (สำหรับหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง​

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา