การกำหนดมาตรฐานสำหรับงานบริการ

หลักสูตร การกำหนดมาตรฐานสำหรับงานบริการ

Establishing Service Standards

การควบคุมคุณภาพสินค้า (Goods) เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกับสินค้านั้น ๆ องค์กรจึงสามารถแยกสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพออกก่อนถึงมือลูกค้าได้ แต่การบริการ (Service) นั้นมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการบริโภคของลูกค้า (Simultaneous) ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะมีส่วนรู้เห็นกระบวนการในขณะที่บุคลากรกำลังให้บริการอยู่ และหากเกิดความผิดพลาดขึ้น ลูกค้าก็จะรับรู้ถึงความผิดพลาดนั้นโดยที่องค์รไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

แนวคิด

การควบคุมคุณภาพสินค้า (Goods) เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกับสินค้านั้น ๆ องค์กรจึงสามารถแยกสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพออกก่อนถึงมือลูกค้าได้ แต่การบริการ (Service) นั้นมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการบริโภคของลูกค้า (Simultaneous) ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะมีส่วนรู้เห็นกระบวนการในขณะที่บุคลากรกำลังให้บริการอยู่ และหากเกิดความผิดพลาดขึ้น ลูกค้าก็จะรับรู้ถึงความผิดพลาดนั้นโดยที่องค์รไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ยิ่งไปกว่านั้น คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของ “บริการ (Services)” ที่แตกต่างไปจาก “สินค้า (Goods)” ก็คือ การบริการที่ลูกค้าได้รับนั้นมีความ “แตกต่างกัน” (Heterogenous หรือ Variable) ขึ้นอยู่กับว่า “ใครเป็นผู้ให้บริการ” และ/หรือ “ผู้ให้บริการอยู่ในสภาวะอารมณ์อย่างไร” การควบคุมคุณภาพของการบริการนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดมาตรฐานของเป้าหมายผลงานบริการ (Standards of Service Performance) และ มาตรฐานกระบวนการบริการ (Standard Service Procedures) เพื่อให้บุคลากรในแต่ละตำแหน่งเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเรียนรู้วิธีการติดตาม ควบคุม ดูแลให้การบริการทุก ๆ ครั้งนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • ความจำเป็นของมาตรฐานการบริการ

 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน

 • วิธีการกำหนดและการทบทวนมาตรฐานผลงาน และ กระบวนการบริการ

 • การถ่ายทอดมาตรฐานสู่ระดับปฏิบัติการ

 • การติดตามเพื่อควบคุมและพัฒนามาตรฐานการบริการ

เนื้อหาของหลักสูตร

ความหมายและความจำเป็นในการกำหนดมาตรฐานการบริการ

 • การบริหารจัดการคุณลักษณะของบริการที่แตกต่างไปจากสินค้า

 • ความหมายและการกำหนดระดับของมาตรฐาน

 • คุณลักษณะของมาตรฐานที่ดี

 • มาตรฐานประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

 • สมาชิกที่อยู่ในห่วงโซ่ของแต่ละมาตรฐาน

การกำหนดมาตรฐานผลงาน – Standard of Service Performance

 • ทรัพยากรขององค์กรที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรฐาน

 • จิตวิทยาเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคล

 • การกำหนดมาตรฐานเชิงคุณภาพ

 • การกำหนดมาตรฐานเชิงปริมาณ

 • การกำหนดเครื่องมือและวิธีการติดตามตรวจสอบ

 • กิจกรรมกลุ่ม – ฝึกทักษะการกำหนดมาตรฐานผลงาน

การออกแบบกระบวนการมาตรฐาน – Standard of Service Procedures

 • การออกแบบกระบวนการที่สามารถส่งมอบผลงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

 • จิตวิทยาเกี่ยวกับ Behavior Modification

 • การพิจารณาขั้นตอนที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนการบริการ

 • การตรวจสอบกระบวนการภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดไว้

 • กิจกรรมกลุ่ม – ฝึกทักษะการออกแบบกระบวนการมาตรฐาน

การออกแบบเครื่องมือตรวจสอบและการปรับปรุงพัฒนาผลงาน

 • การออกแบบเครื่องมือตรวจสอบผลงาน

 • การกำหนดแผนการสำหรับผลงานที่ไม่ได้ตรงตามมาตรฐาน

 • การกำหนดมาตรการสำหรับผลงานที่แก้ไขปรับปรุงไม่ได้

 • กิจกรรมกลุ่ม

ความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการถ่ายทอดมาตรฐานสู่ระดับปฏิบัติการ

 • ภาวะผู้นำที่จำเป็นในการถ่ายทอดมาตรฐานสู่ระดับปฏิบัติการ

 • หลักจิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับวัยทำงาน

 • การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน

หลักการสื่อสารสำหรับการถ่ายทอดมาตรฐาน

 • จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างบุคคล

 • การสื่อสารกับบุคลากรวัยทำงานด้วยอวัจนภาษา

 • การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะ

 • ขั้นตอนการสื่อสารมาตรฐานให้กับผู้ปฏิบัติงานและการตรวจสอบความเข้าใจ

 • การให้และการรับ Feedback

รูปแบบการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 20 คน ต่อรุ่น

ระยะเวลา

1 – 3 วัน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการสำหรับการฝึกฝนทักษะ)

วิธีการอบรม

 • บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม (หลักสูตร 1 วัน)

 • บรรยายหัวข้อการถ่ายทอดมาตรฐานและฝึกทักษะรายกลุ่ม (หลักสูตร 2 วัน)

 • ฝึกทักษะการถ่ายทอดมาตรฐานรายบุคคล (หลักสูตร 3 วัน | ไม่เกิน 10 คน)

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป