การให้บริการลูกค้าในตลาดระดับบน

High End Service Excellence

High-End Service Excellence

ในยุคแห่งเศรษฐกิจใหม่ การบริการแบบที่ต้องใช้บุคลากร หรือ Service Personnel จะคงความจำเป็นสำหรับลูกค้าในตลาดบนเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น บุคลากรด้านบริการ จึงต้องสามารถดูแลลูกค้าในระดับ High Class ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ

แนวคิด

สภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกในรูปแบบใหม่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งการคมนาคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น เอื้ออำนวยให้ผู้คนสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทจัดนำเที่ยว  และมัคคุเทศก์ ในขณะเดียวกัน โรงแรมยุคใหม่เสนอห้องพักสะอาดซึ่งตั้งอยู่ทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง ในราคาคุ้มค่าพอที่ทำให้ลูกค้าเลิกสนใจพนักงานขนสัมภาระและพนักงานเสริฟอาหารในโรงแรมแบบดั้งเดิมที่เสนอราคาสูงกว่า

การสั่งสินค้าหรือการสำรองห้องพัก สำรองบัตรโดยสาร ตลอดจนการชำระเงินผ่าน Website หรือ Mobile Application และการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ on-line เช่น Email หรือ Live Chat เป็นที่นิยมมากขึ้น จนทำให้เจ้าหน้าที่บริการทางโทรศัพท์มีความจำเป็นน้อยลงทุกที ในขณะที่การทำธุรกรรมด้านการเงินผ่านธนาคารออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งลดจำนวนพนักงานและสาขาลงอย่างต่อเนื่อง

ในที่สุด การบริการแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาจจะคงเหลือไว้สำหรับลูกค้าระดับบน ซึ่งยังเคยชินกับการถูกห้อมล้อมด้วย “บุคคล” ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้าเหล่านี้คือกลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคมและมีกำลังซื้อสูง  และที่สำคัญลูกค้ากลุ่มนี้ได้ผ่านประสบการณ์บริการระดับสูงจากองค์กรอื่น ๆ มามากมาย ดังนั้นบุคลากรที่จะให้บริการลูกค้าเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีทักษะการบริการระดับสูงตามไปด้วย

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • เข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ตลอดจนความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบน
 • เสริมทักษะการบริการชั้นสูง ให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าในตลาดระดับบนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 • สามารถบริการลูกค้าในตลาดระดับบนให้เทียบเท่าหรือดีกว่าประสบการณ์เดิมที่ลูกค้าเคยได้รับมา

เนื้อหาของหลักสูตร

“คุณภาพบริการ” ในกระบวนการรับรู้ของลูกค้า

 • ความหมายและความสำคัญของการบริการเชิงเทคนิคที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร
 • การจัดการดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ที่ลูกค้ารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • ความสำคัญของ “บุคลิกภาพ” ที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 • ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนส่งมอบบริการได้คุณภาพไม่เท่าเทียมกันและแนวทางแก้ไข
 • หลักการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่แรก เนื่องจากการบริการให้โอกาสเราเพียงครั้งเดียว
 • ลูกค้าอาจไม่ถูกต้องเสมอไปแต่ลูกค้าสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเสมอ

คุณลักษณะและสภาวะแวดล้อมของลูกค้าระดับบน

 • คุณสมบัติและคุณลักษณะของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มตลาดระดับบน (High End)
 • สภาวะแวดล้อมรอบตัวที่สะสมเป็นส่วนประกอบของระดับความคาดหวังของลูกค้า
 • ประสบการณ์บริการจากองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นตัวแปรในการกำหนดมาตรฐานสำหรับลูกค้า
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเรา

การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกสถานการณ์

เรียนรู้จากแบบสอบถามจำลองสถานการณ์ในมุมมองลูกค้า

 • การแสดงให้ลูกค้ารับรู้ถึงความใส่ใจขององค์กรตั้งแต่สัมผัสแรกของการบริการ
 • การดูแลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหลายรายพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปฏิบัติต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย ในสถานการณ์เดียวกัน
 • การแสดงออกซึ่งความ “กระตือรือร้น” ในการให้บริการ
 • หลักจิตวิทยาและข้อปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจ ถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ
 • การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงงานเบื้องหลังต่าง ๆ ที่ องค์กรได้พยายามทำเพื่อลูกค้า
 • เทคนิค และ ไหวพริบในการปฏิบัติต่อลูกค้าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

ทักษะและเทคนิคการดูแลลูกค้าในตลาดระดับบน

 • ภาษาและกิริยาที่จำเป็นในการสื่อสารกับลูกค้าระดับบน
 • หลักปฏิบัติต่อกลุ่มลูกค้าซึ่งเคยชินกับการถูกคนรอบข้างคอยดูแลเอาใจใส่ และยกย่องให้เกียรติ
 • เทคนิคการแสดงให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าองค์กรได้ใส่ใจและกระตือรือร้นต่อความต้องการของเขาเป็นพิเศษ
 • การแสวงหาโอกาสและการแสดงให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับบริการเหนือชั้นกว่าองค์กรอื่น ๆ ที่เคยสัมผัสมา
 • เทคนิคและมารยาทการติดต่อและติดตามงานทางโทรศัพท์กับลูกค้าที่มีสถานภาพทางสังคมในระดับสูง

รูปแบบการจัดอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 16 คน ต่อรุ่น
เนื่องจากมีการฝึกทักษะ

ระยะเวลา

1 – 2 วัน

วิธีการอบรม

 • ผู้เข้าอบรมอภิปรายกลุ่ม 
 • วิทยากรบรรยายแนวทางและบรรยายสรุป
 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากแบบสอบถามเชิงจิตวิทยาซึ่งจำลองสถานการณ์บริการจากมุมมองของลูกค้า
 • ฝึกทักษะในกลุ่มย่อย (สำหรับหลักสูตร 2 วัน)
 • สรุปสำนวนที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า (สำหรับหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง​

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา