จิตวิทยาการบริการสำหรับโรงพยาบาล

จิตวิทยาการบริการสำหรับโรงพยาบาล

Hospital Service Excellence Psychology

บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมักจะให้ความสำคัญกับการดูแลอาการทางกายภาพของผู้ป่วย แต่การบริการที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลนั้น มิได้เกิดจากการการดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เพียงอย่างเดียว แต่บุคลากรของโรงพยาบาลยังต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสภาวะทาง “จิตใจ” ทั้งของคนไข้ และญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย 

แนวคิด

งานบริการสำหรับโรงพยาบาลนั้น แตกต่างจากบริการในธุรกิจอื่น ๆ อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากผู้ป่วยและญาติมิตรของเขาที่มาติดต่อโรงพยาบาลนั้น มีวัตถุประสงค์ อารมณ์ และความรู้สึก ที่แตกต่างจากลูกค้าในสถานบริการประเภทอื่น ๆ ผู้ป่วยและญาติพากันมายังโรงพยาบาลเนื่องจาก “ปัญหา” และ “จำเป็น” มิใช่เพราะ “ความต้องการ” และด้วยสภาวะทางกายที่เจ็บป่วยของตนเองหรือญาติ พวกเขานั้นจึงมิได้อยู่ในสภาวะอารมณ์ปกติ ทั้งผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลนั้นอยู่ในความวิตกกังวล สับสน เครียด และบางรายก็อยู่ในอาการเศร้าโศก ส่งผลให้การรับรู้ของพวกเขานั้นมิได้เป็นปกติ การให้บริการในโรงพยาบาลนั้น การให้บริการในโรงพยาบาลนั้นจึงมีลักษณะจำเพาะหลายประการที่แตกต่างไปจากการให้บริการของโรงแรมหรือธุรกิจบริการประเภทอื่น

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้น จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและหลักจิตวิทยาในการดูแล ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีลักษณะจำเพาะนี้ มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทาง “จิตใจ” ทั้งของคนไข้ และญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย เนื่องจากผู้ประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่วนใหญ่นั้นอาจจะไม่ใช่คนไข้หรือผู้ป่วย หากแต่เป็นญาติมิตรของคนไข้ที่จะเป็นผู้ประเมินว่าโรงพยาบาลนั้นบริการเป็นอย่างไร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • ความสำคัญของ “พฤติกรรมของบุคลากร” ที่ส่งผลโดยตรงต่อการประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาล

 • คุณลักษณะของลูกค้าโรงพยาบาลที่แตกต่างจากธุรกิจบริการประเภทอื่น ๆ

 • การบริการที่ดีหรือไม่ดีนั้น ส่งผลโดยตรงต่อผู้ให้บริการในทันที

 • การบริการคือการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ทำให้ลูกค้าเกิด “ความรู้สึก” ว่าองค์กรใส่ใจในการดูแลลูกค้า

 • หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าให้เกิดประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด

 • เทคนิคทางจิตวิทยาสำหรับการปฏิบัติดูแลลูกค้าในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

ความรู้และความเข้าใจเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับงานบริการ

 • ความรู้สึกรับรู้ (Perception) ของลูกค้า ซึ่งหลายครั้งไม่ใช่ “ความจริง (Fact/Truth)

 • ารบริการไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเอาใจใส่ลูกค้า แต่ต้องแสดงออกให้ลูกค้าสัมผัสได้

 • พฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึง “ความใส่ใจ” และ “จริงใจ” ในความรู้สึกรับรู้ของลูกค้า

 • มารยาทที่พึงประสงค์ระหว่างให้บริการและมารยาทที่ลูกค้าคาดหวังตามอารมณ์ที่แตกต่างกัน

 • วัตถุประสงค์สำคัญอันดับแรกในงานบริการคือ “การแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวก”

 • ข้อแตกต่างระหว่างลูกค้าโรงพยาบาลและลูกค้าของสถานบริการประเภทอื่น

"คุณภาพบริการ" ในกระบวนการรับรู้ของลูกค้า

 • ความต้องการเชิงกายภาพ และ ความต้องการเชิงจิตวิทยาของลูกค้าในโรงพยาบาล

 • การจัดการดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ที่ลูกค้ารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5

 • ความสำคัญของ “บุคลิกภาพ” ที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

 • ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนส่งมอบบริการได้คุณภาพไม่เท่าเทียมกันและแนวทางแก้ไข

 • หลักการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่แรก เนื่องจากการบริการให้โอกาสเราเพียงครั้งเดียว

 • ลูกค้าอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป แต่เขาสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างถูกต้องเสมอ

การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์

(เรียนรู้จากแบบสอบถามจำลองสถานการณ์ในมุมมองลูกค้า)

 • การแสดงให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ตั้งแต่ “สัมผัสแรก” ของการบริการ

 • การดูแลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหลายรายพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การปฏิบัติต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย ในสถานกาณ์เดียวกัน

 • การแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึง “ความกระตือรือร้น” ในการให้บริการ

 • หลักจิตวิทยาและข้อปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

 • เทคนิคการสร้างความประทับใจ ถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ

 • การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงงานเบื้องหลังต่าง ๆ ที่ องค์กรได้พยายามทำเพื่อลูกค้า

 • เทคนิค และ ไหวพริบในการปฏิบัติต่อลูกค้าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

รูปแบบการจัดอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

ประมาณ 40 คน ต่อรุ่น
เนื่องจากเป็นการอบรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ระยะเวลา

1 วัน

วิธีการอบรม

 • ผู้เข้าอบรมอภิปรายกลุ่ม 
 • วิทยากรบรรยายแนวทางและบรรยายสรุป
 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากแบบสอบถามเชิงจิตวิทยาซึ่งจำลองสถานการณ์บริการจากมุมมองของลูกค้า

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง​

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา