วิทยากร

ณธาร สติวรรธน์

ณธาร สติวรรธน์

การศึกษา

ปริญญาเอก – พัฒนาองค์กร (จบหลักสูตรโดยไม่ทำดุษฎีนิพนธ์)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท – การตลาด
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ปริญญาตรี – การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยเฟียติ ประเทศฟิลลิปปินส์

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาองค์กร
  บจก. เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย)
 • ผู้อำนวยการบริหาร
  กลุ่มบริษัทเอ็มเอสเอ็นเอ

ประสบการณ์

ที่ปรึกษากลยุทธ์

 • บริษัท ซอสโค๊ด จำกัด
 • ธนพรคลินิก
 • ซุปเปอร์ริช (1965) 
 • องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคล

 • Felix Hotels Management

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • โรงแรมเพนนินซูล่า
 • โรงแรมแชงกรี-ลา

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

 • โรงแรมเมอริเดียน กรุงเทพฯ
 • โรงแรมสวิสโฮเต็ล
 • โรงแรมแลนด์มาร์ค
 • โรงแรมสยามซิตี้

Trainer Certification

Certified ในฐานะวิทยากร 
สำหรับหลักสูตรต่อไปนี้

Targeted Management (DDI)

ชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร ประกอบไปด้วยทักษะการบริหารจัดการทั้งหมด 13 ทักษะซึ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการบริหารจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการ การชี้นำ และการติดตามควบคุม (หลักสูตรนี้เปลี่ยนชื่อเป็น TACTICS ในเวลาต่อมา)

Targeted Selection (DDI)

หลักสูตรการสัมภาษณ์ (Competency Based Interview)  ด้วยหลักการ BDI (Behavioral Description Interview) ของ David McColland

Interaction Management (DDI)

ชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะในการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานและนิสัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (หลักสูตรนี้ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น TECHNIQUES)

Service Plus (DDI)

ชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริการที่ให้ความสำคัญกับ “ความรู้สึก” และ “ประสิทธิภาพ” ในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของลูกค้า