OMOTENASHI | EP 5

OMOTENASHI EP 5 ความสุภาพอ่อนน้อมและการให้เกียรติลูกค้า
ประเทศญี่ปุ่นมีโครงสร้างทางสังคมแบบศักดินาที่มีหลายชนชั้นมาตั้งแต่อดีตและก็ยังสืบทอดมาจนปัจจุบันโดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ญี่ปุ่นจึงมีวัฒนธรรมที่จึงต้องให้เกียรติผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่า ชาวญี่ปุ่นทุกคนถูกปลูกฝังให้ตระหนักถึงสถานภาพของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ

OMOTENASHI | EP 4

OMOTENASHI EP 4 การคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้า
การคำนึงความสะดวกของลูกค้านั้น มาจากค่านิยมหลักของ OMOTENASHI คือ  “omoiyari (思いやり)” หรือ “การคำนึงถึงผู้อื่น (Thinking of others)” ซึ่งค่านิยมนี้ได้ซึมซาบเข้าไปในปรัชญาการทำงานด้านอื่น ๆ ของชาวญี่ปุ่น เช่น Kodawari (こだわり) และ komakai (こまかい)

OMOTENASHI | EP 3

OMOTENASHI EP 3 ความใส่ใจในสิ่งที่ทำ
ภาษาญี่ปุ่นมีสำนวนยอดนิยมที่บ่งบอกค่านิยมในการทำงานหนักหรือการทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ คือ “ganbaru (頑張る)” ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้กันในชีวิตประจำวันและใช้กันอยู่ในทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ในสถาบันการศึกษา ในที่ทำงาน ในสนามกีฬา และใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

OMOTENASHI | EP 2

OMOTENASHI EP 2 ความใส่ใจห่วงใยผู้อื่น
ที่จริงแล้วก็มีแนวคิดและทฤษฎีอื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับการให้บริการของประเทศตะวันตกหลายประการที่คล้ายคลึงกับ omotenashi ซึ่งในประเทศไทยก็มีผู้นำแนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้นมาจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานบริการในองค์กรมาช้านานแล้ว

OMOTENASHI | EP 1

OMOTENASHI EP 1 การบริการด้วยใจอย่างแท้จริง
ปรัชญาการบริการของญี่ปุ่นที่เรียกว่า OMOTENASHI (おもてなし | โอโมเตะนาชิ) นั้นเป็นบริการด้วยใจอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นปรัชญาการบริการที่เกิดจากค่านิยมทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมอยู่ในจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นจนกลายเป็นสัญญาตญาณ และอุปนิสัยของคนญี่ปุ่นไปแล้ว

บริการด้วยใจ แต่ต้องไม่ไร้สมรรถนะ

บริการด้วยใจ แต่ต้องไม่ไร้สมรรถนะ
ลูกค้ามิได้มีประสาทสัมผัสที่ 6 (Sixth Sense) ที่จะสามารถอ่านใจผู้ให้บริการได้ ดังนั้นการบริการด้วยใจเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงบริการที่เป็นเลิศได้ ผู้ให้บริการต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ ทักษะและเทคนิคอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า

การจัดอบรม “การบริการด้วยใจ”

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ
“การบริการด้วยใจ” นั้นน่าจะตรงกับคำว่า Service-minded ซึ่งค้นหาคำแปลภาษาไทยได้จาก Google ว่า “มีจิตใจรักในงานบริการ” ซึ่งเป็น Competency (สมรรถนะ) ในกลุ่ม “Traits” หรือ “อุปนิสัย” ซึ่งตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ Gordon Allport ได้แบ่งออกเป็น อุปนิสัยโดยทั่ว ๆ ไป และ อุปนิสัยเฉพาะตัว

การอบรม “พฤติกรรมบริการ”

หลักสูตร อบรม พฤฤติกรรมบริการ และ จิตวิทยาบริการ ต่างกันอย่างไร
หลักสูตร “จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ” เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยเนื้อหาในระดับสูงขึ้นกว่า “พฤติกรรมการบริการ (ESB)” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ “กระบวนการรับรู้ของลูกค้า ที่มีผลกับอารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ที่ลูกค้าจะแสดงออกในแต่ละโอกาสและสถานการณ์

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตร อบรม บริการ ที่เป็นเลิศ
ด้วยความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมบริการอันยาวนาน ผนวกกับความรู้เชิงวิชาการทั้งทางด้านการตลาดและจิตวิทยาอุตสาหกรรม บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาชุดหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศโดยเฉพาะ