ทีมงานสนับสนุนการบริการที่เป็นเลิศ

Service Excellece Support Team

Service Excellence Support Team

เตรียมทีมงานภายในองค์กรให้พร้อมสนับสนุนการบริการที่เป็นเลิศ

การให้บริการที่เป็นเลิศ มิได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร การบริการลูกค้าให้เป็นเลิศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัย การประสานงาน และ ความร่วมมือ จากสมาชิกทุกคนในหลาย ๆ ส่วนงานขององค์กร

แนวคิด

การที่เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าขององค์กรซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าจะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า เช่น ฝ่ายขายและฝ่ายบริการ มักไม่มีอำนาจ และอาจไม่มีความรู้ ความชำนาญด้านเทคนิค เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้โดยลำพัง เจ้าหน้าที่ส่วนหน้านั้นเสมือนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง  ๆ มากมายภายในองค์กร เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการขายและการบริการจึงถือเป็นผลงานโดยรวมของบุคลากรจากหลาย ๆ หน่วยงานในองค์กร

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในส่วนงานอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อจัดหา ฝ่ายผลิต ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายเทคนิค ฯลฯ ซึ่งมิได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงนั้น มีความเข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่า พวกเขามีส่วนสำคัญในกระบวนการให้บริการขององค์กร  และจำเป็นต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนพนักงานส่วนหน้าอย่างเต็มที่ มิฉะนั้น พนักงานขายและพนักงานบริการที่อยู่ส่วนหน้าก็จะไม่สามารถให้บริการลูกค้าภายนอกให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดได้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานโดยรวมที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริการขององค์กรและระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • ความสำคัญของปัญหาและความเร่งด่วนของลูกค้าที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
 • ความพยายามในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยไม่เกี่ยงว่าต้องทำงานที่ยุ่งยากหรือลำบากมากขึ้น
 • การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าและหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรเพื่อส่งมอบผลงานที่ได้คุณภาพให้กับลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจสูงสุด

เนื้อหาของหลักสูตร

ความสำคัญของระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อองค์กรและพนักงาน

 • อิทธิพลของการบริการต่อศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในโลกธุรกิจปัจจุบัน
 • ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวพนักงานเองจากการให้บริการที่ดีหรือไม่ดี
 • แนวคิดและทฤษฎีสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริการในยุคของการแข่งขัน
 • ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลกระทบไปถึงบุคลากรในส่วนสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

การประเมินคุณภาพบริการของลูกค้าภายนอก

 • ความหมายโดยรวมของคำว่า “บริการ” ในความรู้สึกรับรู้ของลูกค้า
 • องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ลูกค้านำมาพิจารณาในการประเมินคุณภาพการบริการขององค์กร
 • ใครบ้างที่ลูกค้ารับรู้ว่าเป็น “พนักงานขององค์กร”
 • คุณลักษณะพิเศษของบริการ (Services) ที่แตกต่างจากสินค้า (Goods)

กระบวนการภายในและกระบวนการส่งมอบคุณภาพสินค้าและบริการ

 • วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจขององค์กร
 • กระบวนการสื่อสารและประสานงานในองค์กรเพื่อส่งมอบผลงานโดยรวม
 • ผลกระทบแบบโดมิโนจากความผิดพลาดเพียง 1 จุดใน
 • กระบวนการส่งมอบบริการ
 • ทีมหน่วยงานย่อยในองค์กรซึ่งต้องประสานกันเป็นทีมองค์กรเพียงหนึ่งเดียว
 • ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง – Customer Focus
 • กระบวนการซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกที่ทุกคนในองค์กรต้องให้บริการ

จิตวิทยาการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

 • ธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรและสังคมภายนอก
 • การประสานความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร
 • พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของธุรกิจ | Corporate Citizenship Behaviors
 • การวางตัวและข้อปฏิบัติเมื่อต้องอยู่ในที่ซึ่งลูกค้าภายนอกสามารถพบเห็นได้
 • มารยาทสังคมและการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะร่วมกับลูกค้าภายนอก

รูปแบบการจัดอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

ประมาณ 40 คน ต่อรุ่น
เนื่องจากเป็นการอบรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ระยะเวลา

1 วัน

วิธีการอบรม

 • กรณีศึกษา
 • อภิปรายกลุ่ม
 • นำเสนอแนวคิดของกลุ่มย่อย
 • วิทยากรบรรยายและรวบรวมผลสรุป

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง​

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา