การออกแบบบริการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้องค์กร

การออกแบบบริการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้องค์กร

Designing Value-Added Services

การแข่งขันทางธุรกิจส่งผลให้ทุกองค์กรพยายามยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม “คุณค่า” ให้กับธุรกิจหลักโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกรับรู้ได้ว่าองค์กรของตนนั้นเป็น “ทางเลือกแรก” และเป็น “ทางเลือกเดียวตลอดไป”

แนวคิด

เนื่องจากการบริการนั้นสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย การสำรวจคู่แข่งขันในตลาดเพื่อนำรูปแบบของคู่แข่งขันมายกระดับจึงกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการทำให้ต้นทุนขององค์สูงขึ้นแล้ว ยังทำให้ลูกค้าพบเห็นบริการที่ลอกเลียนกันอยู่ในทุกหนแห่งจนหา “คุณค่า” และ “ความแตกต่าง” ไม่ได้ การสร้าง ”คุณค่าที่แตกต่าง” ในความรู้สึกของลูกค้านั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึง “ปัญหา” “ความจำเป็น” และ “ความต้องการ” ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป มิเช่นนั้น การบริการที่องค์กรได้ลงทุนจัดสรรมาโดยหวังว่าจะสร้าง “คุณค่า” ให้กับลูกค้านั้นอาจจะกลายเป็นสิ่ง “ไร้ค่า” ในความรู้สึกของลูกค้าได้

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบการบริการที่สามารถสร้าง คุณค่าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขององค์กร และออกแบบพัฒนาการบริการที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกรับรู้ว่า องค์กรของเราคือทางเลือกแรกที่ดีที่สุดของเขา และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดตลอดไป

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • กระบวนการวิเคราะห์ “ห่วงโซ่คุณค่า” ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขององค์กร
 • กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบ/พัฒนาการบริการเพื่อส่งมอบ “คุณค่า” ในความรู้สึกของลูกค้า
 • แนวคิดและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ/พัฒนาการบริการในองค์กร
 • การนำบริการที่พัฒนาแล้วไปสู่ระดับปฏิบัติการ
 • การติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเป็นทางเลือกของลูกค้าตลอดไป

เนื้อหาของหลักสูตร

ความจำเป็นในการออกแบบและบริหารจัดการบริการ

 • กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า – Customer Purchase Decision

 • ปัญหาและความจำเป็นที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

 • ช่องว่างคุณภาพบริการที่ต้องเติมเต็ม – Gap Model of Service Quality

 • การบริหารจัดการ “ความรู้สึกรับรู้” – Managing “Perception”

วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะของบริการที่ดี

 • คุณค่าของการบริการในความรู้สึกรับรู้ของลูกค้า

 • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริการที่จัดสรรไว้ในองค์กร

 • ประเภทของบริการในองค์กรที่เพิ่ม “คุณค่า” ในการแข่งขัน

 • องค์ประกอบของการบริการที่สร้าง “คุณค่า” ในความรู้สึกรับรู้ของลูกค้า

 • คุณลักษณะของบริการที่ต้องบริหารจัดการ (SERVQUAL Model)

การวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • การจัดกลุ่มตามคุณลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขององค์กร

 • สมาชิกผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ – Members in a Purchase Decision

 • ปัจจัยสร้าง “คุณค่า” ในความรู้สึกของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสมาชิก

 • Customer Personas

จุดสัมผัสที่สร้างความรู้สึกรับรู้ของลูกค้าต่อ “บริการขององค์กร”

 • Moment of Truth and Customer Touch Point 

 • ปัจจัยบ่งชี้คุณภาพบริการขององค์กรในแต่ละจุดสัมผัส

 • 3 additional Ps of Service – Physical Evidence, People, Process

 • SERVUCTION Model (Service Production)

ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบบริการ

 • สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ

 • ประสบการณ์ของจากลูกค้าที่ได้ใช้บริการ

 • ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

 • ประสบการณ์ของเราเองจากการไปใช้บริการในฐานะลูกค้ากับองค์กรประเภทอื่น ๆ

 • Customer Journey and Customer Trauma Analysis & Mapping

การออกแบบริการ

 • การกำหนดนโยบาย – Policies

 • การออกแบบกระบวนการ – Process

 • การกำหนดมาตรฐาน – Service Level Agreement & Standard of Performance

 • การจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก – Facilities

 • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริการ – Forms & Format

การนำไปปฏิบัติและการติดตามผล

 • การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติและการนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติการ

 • การติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการยกระดับอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 20 คน ต่อรุ่น

ระยะเวลา

2 วัน (สามารถเพิ่มเป็น 3 วันเพื่อเพิ่มเวลาการทำ Workshop )

วิธีการอบรม

 • ผู้เข้าอบรมอภิปรายกลุ่ม และวิทยากรบรรยายสรุป

 •  การศึกษาองค์กรต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในมุมมองของลูกค้า

 •  กิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดและนำเสนอแนวทางพัฒนา

 •  โครงการกลุ่มเพื่อนำเสนอรูปแบบบริการที่ออกแบบขึ้นใหม่

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง​

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา