หลักการสื่อสารเชิงลูกค้าสัมพันธ์เพื่องานบริการ

Customer Service Communication Training

Customer Service Communications

บางครั้ง “ความเป็นกันเอง” อาจทำให้สูญเสียมิตรภาพที่ดีกับลูกค้าได้

คำว่า Friendly ในภาษาอังกฤษนั้น ให้ความหมายในภาษาไทยว่า “เป็นมิตร” มิใช่ “เป็นกันเอง” สำหรับในภาษาไทยนั้น การเป็นกันเองให้ความหมายโดยนัยว่า การไม่ถือตัว ดังนั้นผู้ที่จะสามารถแสดงความเป็นกันเองกับผู้อื่นได้จะต้องเป็นผู้ซึ่งมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าเท่านั้น

แนวคิด

ทุกองค์กรตระหนักดีว่า ลูกค้าคือผู้มีเกียรติ ซึ่งมีอุปการะคุณกับองค์กรของเรา วลีที่กล่าวไว้ว่า ให้ดูแลลูกค้าประดุจญาติสนิทมิตรสหาย นั้น มีความหมายว่า ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด เพื่อให้มีความสุขและความพึงพอใจสูงสุด เสมือนที่เราดูแลญาติสนิทมิตรสหาย แต่มิได้หมายถึงการถือวิสาสะ ด้วยการ “นับญาติ” หรือ “เป็นกันเอง” กับลูกค้าผู้มีเกียรติเหล่านั้น ดังนั้น พนักงานบริการจึงต้องระวังคำพูดและกริยาที่จะต้องใช้สื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้การบริการทุกครั้งเป็นที่พึงพอใจสูงสุด

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ทักษะในการใช้คำสำนวนพูด น้ำเสียง สีหน้าท่าทาง รวมถึงกริยา มารยาท และกาลเทศะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแต่ละรายที่มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพแตกต่างกัน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • ความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 • หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเชิงสัมพันธภาพ
 • วิธีการแสดงออกทางสีหน้า การแสดงกิริยาให้สอดคล้องเหมาะสมกับอารมณ์ของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์
 • ทักษะ เทคนิค และศิลปะในการใช้คำ วลี ประโยค ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เนื้อหาของหลักสูตร

ลักษณะสำคัญของการสื่อสารเชิงลูกค้าสัมพันธ์

 • เป้าหมายของการสื่อสารเชิงลูกค้าสัมพันธ์ – ความเข้าใจ และ ความพอใจ
 • อิทธิพลของการรับสารผ่านประสาทสัมผัสอื่นของลูกค้านอกเหนือจากโสตสัมผัส
 • การสื่อสารด้วยสภาวะทางกายภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้ (Visual Communication)
 • การใช้นำเสียงและจังหวะในการสื่อสาร (Vocal Communication)
 • ข้อควรระวังในการใช้สำนวนภาษาสำหรับการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่

หลักและเทคนิคพื้นฐานสำหรับการสื่อสารในงานบริการ

 • การใช้บุคลิกและกิริยาท่าทางในการสื่อสารกับลูกค้าที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
 • การใช้คำถามประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว
 • ทักษะการฟังเพื่อให้ได้ “ข้อมูล” และได้รับรู้ “ความรู้สึก” ของลูกค้าอย่างถูกต้อง
 • ขั้นตอนการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อการบริการที่ได้ประสิทธิภาพ

การใช้สำนวนการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

 • การใช้สำนวนภาษาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้
 • การใช้คุณศัพท์และลักษณะนามที่สร้างความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย
 • การสื่อสารให้ได้เนื้อหาและบริบทครบถ้วน
 • ฝึกปฏิบัติ

หลักการสื่อสารด้วยสำนวนที่สร้างความพึงพอใจ

 • การเลือกใช้คำ วลี และสำนวนที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 • การใช้สำนวนที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการยกย่องให้เกียรติ
 • เทคนิคการหลีกเลี่ยงสำนวนที่เสี่ยงต่อการทำให้ลูกค้าไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ดี
 • การหลีกเลี่ยงสำนวนที่อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับลูกค้า
 • การเจรจาให้ลูกค้าพึงพอใจในกรณีที่ไม่สามารถสนองความประสงค์ของลูกค้าได้
 • ฝึกปฏิบัติ

รูปแบบการจัดอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 24 คน ต่อรุ่น
เนื่องจากเป็นการอบรมแบบมีการฝึกทักษะ

ระยะเวลา

1 วัน

วิธีการอบรม

 • บรรยายแนวทาง
 • ฝึกทักษะในกลุ่มย่อย
 • สรุปสำนวนที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า

หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ  มาก่อนแล้ว

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา