หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำมากมาย

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถแก้ไขปัญหาเชิงความรู้สึกของลูกค้าควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

แนวคิดและหลักการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริการของเรา

วิทยากรของเรามีความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ และมีความรู้เชิงทฤษฎีครอบคลุมทั้งด้านการตลาด การเงินการบัญชี และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการทำงานจริง ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารจัดการธุรกิจบริการมายาวนานท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในช่วงหลายทศวรรษ ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการของเรานั้นจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

นำไปปฏิบัติได้

หลักสูตรฝึกอบรมของเรามุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง เรียนรู้ว่าต้อง “ทำอะไร” และ “ทำอย่างไร” มิใช่เพียงแค่ “รู้อะไร”

เรียนรู้ได้ง่าย

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกระดับเรียนรู้ด้วยสำนวนภาษา แนวคิดและทฤษฎีอ้างอิงที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

มีเหตุและผล

บุคลากรในยุคปัจจุบัน ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรอย่างเต็มที่ หากพวกเขาได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักและยอมรับถึงเหตุผล ความจำเป็น

เรียนรู้มีแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนรวมในการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ได้ไปเป็นลูกค้าเอง

ใช้กับวัฒนธรรมไทยได้

ถึงแม้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมของเราได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีสากล แต่ก็จะต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับบุคลากรและลูกค้าคนไทยด้วย