ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อบริการสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ มอบความไว้วางใจให้ HRDS (Thailand) Ltd.  เป็นผู้ดูแลโครงการ “พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยจัดอบรม 3 หลักสูตร สำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการจำนวน 7 รุ่น ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงสิงหาคม 2566

โรงพยาบาลวิภาวดี

จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ

โรงพยาบาลวิภาวดี จัดอบรมผู้บริหาร และบุคลากรระดับหัวหน้างาน ในหลักสูตร จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศสำหรับงานโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จาก HRDS (Thailand) เป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

BCEL Bank Vientiane, Lao PDR

Service Excllence Competencies

HRDS (Thailand) Ltd. ได้รับเชิญจาก ธนาคาร BCEL แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน 300 คนในหลักสูตร “สรรถนะการบริการที่เป็นเลิศ” โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ณ กรุงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566

ธนาคารกสิกรไทย

K Service Standards

HRDS (Thailand) Ltd. ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกสิกรไทย ในการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า 10 ปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการให้แก่บุคลากรใหม่ของธนาคารจากสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

หมอหญิงคลินิกเวชกรรม เชียงใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่เป็นเลิศ

หมอหญิงคลินิกเวชกรรม เชียงใหม่จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จาก HRDS (Thailand) เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและวิทยากร หลังจากที่เคยใช้บริการครั้งแรกเมื่อ 4 ปีก่อนหน้านี้

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ Dr. Pong

จิตวิทยาการบริการสำหรับลูกค้าระดับสูง

Dr. Pong บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายและการตลาดในหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริการลูกค้าระดับสูง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยมีอาจารย์ ณธารสติวรรธน์ วิทยากรจาก HRDS (Thailand) เป็นวิทยากร 

Hino Motors Sales (Thailand)

จิตวิทยาการบริการที่เป็นเลิศ

HRDS (Thailand) ได้จัดฝึกอบรมแบบ Hybrid ให้กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้เข้ารวมอบรมในสถานที่จริง (on-site) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฮีโน่จากทั่วทุกจังหวัดเข้าร่วมการอบรม on-line ผ่าน Zoom Application 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทีมงานบริการที่เป็นเลิศ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เชิญอาจารย์ ณธารสติวรรธน์ จาก HRDS (Thailand) เป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาล เพื่อพัฒนาทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

MG Sales (Thailand)

Service Excllence รุ่นที่ 1

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE for SA ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน โดยมอบหมายให้บริษัทเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออกแบบพัฒนาหลักสุตรให้เหมาะสมกับงานบริการของที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisors) ของ MG โดยได้จัดอบรมรุ่นแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17-18 มีนาคม 2563

MG Sales (Thailand)

Service Excllence รุ่นที่ 2-5

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE for SA สำหรับรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 รุ่นที่ 3 วันที 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม รุ่นที่ 4 วันที่ 7-9 กรกฎาคม และรุ่นที่ 5 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน ถึงแม้ต้องเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันฯ แต่บรรยากาศการเรียนรู้ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและผู้เข้าอบรมประทับใจในความรู้ที่ได้รับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ๆ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

หลักจิตวิทยาการบริหารจัดการคุณภาพบริการ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้พิจารณาหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกวิทยากรทั้งหมด 8 ท่าน เข้าไปนำเสนอโครงการสำหรับการพัฒนาคุณภาพการบริการที่จะจัดให้กับคณะผู้บริหารและผู้จัดการทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาลจำนวน 10 ท่านเป็นผู้พิจารณา และกรรมการทั้งหมดได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จากเอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรสำหรับโครงการนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การบริหารงานบริการลูกค้าผู้สร้างคุณค่าให้องค์กร

คณะผู้บริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้พิจารณาวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อทำการคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรพิเศษและจัดอบรมให้ผู้จัดการสาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศได้มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการดูแลลูกค้าผู้ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับสูงสุดของธนาคารฯ โดยอาจารย์ณธาร สติวรรธน์ จาก HRDS (Thailand) ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบโครงการนี้