การบริการเชิงเทคนิค

Technical Service Excellence

Technical Service Excellence

การให้บริการเชิงเทคนิคนั้น มิใช่เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาทางกายภาพให้กับลูกค้า แต่ผู้ให้บริการต้องสามารถ แก้ไข “ความรู้สึก” หรือ “ปัญหาทางจิตใจ” ของลูกค้าได้ด้วย

แนวคิด

ผู้ให้บริการเชิงเทคนิค เช่น แพทย์ พยาบาล ช่างซ่อมบำรุง และ ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ นั้น มีคุณลักษณะที่ตรงไปตรงมา สื่อสารกับลูกค้าด้วยคำศัพท์เชิงเทคนิค ซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะ อีกทั้งผู้ให้บริการเชิงเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะพยายามแก้ปัญหาทางกายภาพให้กับลูกค้าโดยเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้าสามารถพ้นจากปัญหาทางกายภาพเหล่านั้นโดยเร็วที่สุด แต่อีกมุมหนึ่ง ลูกค้าที่มีปัญหาทางกายภาพนั้น มักจะอยู่ในสภาวะจิตใจที่ “ไม่ปกติ”  ลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความ วิตก กังวล เช่น กังวลว่างานที่ทำค้างอยู่จะไม่แล้วเสร็จตรงเวลา กังวลว่าอาการผิดปกติของผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ ตามมา ส่วนคนไข้ในโรงพยาบาลและญาติก็มีกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่

ลูกค้ากลุ่มนี้จึงมี “คุณลักษณะพิเศษ” ที่แตกต่างจากลูกค้าปกติ ผู้ให้บริการจึงต้องการ “ทักษะพิเศษ” เพื่อให้สามารถดูแล “สภาวะจิตใจ” ของลูกค้าเหล่านี้ นอกเหนือไปจากการแก้ไขปัญหาทางกายภาพให้กับลูกค้าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

 • ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการทางเทคนิคที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์กรในระยะยาว
 • เข้าใจคุณลักษณะพิเศษของกลุ่มลูกค้าที่กำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านเทคนิค
 • สามารถแก้ไข “ปัญหาด้านความรู้สึก” ควบคู่ไปกับ “ปัญหาทางกายภาพ” ของลูกค้า
 • สื่อสารข้อมูลด้านเทคนิค ให้เป็นที่เข้าใจแก่ลูกค้าที่ไม่มีความรู้เชิงเทคนิค และอยู่ในอาการวิตกกังวลได้

เนื้อหาของหลักสูตร

“คุณภาพบริการ” ในกระบวนการรับรู้ของลูกค้า

 • ความหมายและความสำคัญของการบริการเชิงเทคนิคที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร
 • การจัดการดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ที่ลูกค้ารับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • ความสำคัญของ “บุคลิกภาพ” ที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 • ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนส่งมอบบริการได้คุณภาพไม่เท่าเทียมกันและแนวทางแก้ไข
 • หลักการทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่แรก เนื่องจากการบริการให้โอกาสเราเพียงครั้งเดียว
 • ลูกค้าอาจไม่ถูกต้องเสมอไปแต่ลูกค้าสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเสมอ

คุณลักษณะพิเศษของลูกค้าที่กำลังเผชิญปัญหาด้านเทคนิค

 • ภูมิหลัง สถานการณ์เบื้องหลัง และสถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดตามมาซึ่งลูกค้าต้องเผชิญ
 • สภาวะต่าง ๆ ทางด้านจิตใจของลูกค้าที่เผชิญปัญหาทางด้านเทคนิคที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้
 • คุณลักษณะอื่น ๆ ของลูกค้ากลุ่มนี้ ที่ผู้ให้บริการต้องเตรียมตัวรับมือ

การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกสถานการณ์

(เรียนรู้จากแบบสอบถามจำลองสถานการณ์ในมุมมองลูกค้า)

 • การแสดงให้ลูกค้ารับรู้ถึงความใส่ใจขององค์กรตั้งแต่สัมผัสแรกของการบริการ
 • การดูแลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหลายรายพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปฏิบัติต่อความคาดหวังที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย ในสถานการณ์เดียวกัน
 • การแสดงออกซึ่งความ “กระตือรือร้น” ในการให้บริการ
 • หลักจิตวิทยาและข้อปฏิบัติสำหรับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจ ถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการ
 • การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงงานเบื้องหลังต่าง ๆ ที่ องค์กรได้พยายามทำเพื่อลูกค้า
 • เทคนิค และ ไหวพริบในการปฏิบัติต่อลูกค้าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

ทักษะและกลยุทธ์การให้บริการแก่ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาด้านเทคนิค

 • การแสดง “ความรู้สึกมีส่วนร่วม” ในปัญหาให้ลูกค้ารับรู้ได้
 • การสร้างความไว้วางใจเพื่อลดความวิตกกังวลให้กับลูกค้า
 • ทักษะการสื่อสารกับลูกค้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิค
 • เทคนิคการชี้นำเพื่อให้ลูกค้าเกิดความร่วมมือที่ดีในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
 • หลักปฏิบัติเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินกิจกรรมอื่นต่อไปได้ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที
 • การติดตามบริการจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดเพื่อสร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร

รูปแบบการจัดอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

ประมาณ 24 คน ต่อรุ่น
เนื่องจากเป็นการอบรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม

ระยะเวลา

1  – 2 วัน

วิธีการอบรม

 • ผู้เข้าอบรมอภิปรายกลุ่ม 
 • วิทยากรบรรยายแนวทางและบรรยายสรุป
 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากแบบสอบถามเชิงจิตวิทยาซึ่งจำลองสถานการณ์บริการจากมุมมองของลูกค้า
 • ฝึกทักษะในกลุ่มย่อย (สำหรับหลักสูตร 2 วัน)
 • สรุปสำนวนที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า (สำหรับหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการระดับ Advanced ที่สูงขึ้นกว่า พฤติกรรมบริการ (ESB) เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรสามารถคาดเดาและบริหารจัดการพฤติกรรมลูกค้าได้

หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกแม้ในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ด้วยความรู้ ทักษะและเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่มีปัญหาให้เป็น Loyal Customer

หลักสูตรการบริการสำหรับโรงพยาบาล ที่มิใช่เพียงแค่การดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสภาวะทางจิตใจของญาติมิตรที่ติดตามมาด้วย

หลักสูตรอบรมบริการที่ช่วยให้บุคลากรเข้าใจคุณสมบัติ คุณลักษณะ ความต้องการและระดับความคาดหวังของลูกค้าในตลาดระดับบนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมการบริการที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการแสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ “ใส่ใจ” ทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางได้

ฝึกอบรมการบริการให้กับสมาชิกทีมงานในส่วนสนับสนุนขององค์กรทีมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งมอบบริการเช่น ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อจัดหาและบัญชีการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถยกระดับคุณภาพบริการขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็น “ทางเลือกแรก” ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมมาตรฐานคุณภาพการบริการให้ดำรงอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา